Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Pepperfarm : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt ;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de pepperfarm ;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de pepperfarm georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand ;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en pepperfarm gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen ;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht ;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand ;
 7. Dag: kalenderdag ;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-‘ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid ;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of pepperfarm in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de pepperfarm

The Pepperfarm Sluis
Hans Wiegelplein 5
4524AZ Sluis
Nederland

Tel: 0117-850788 / 06-41530736

KvK: 58995137

www.proprint.shop info(@)pepperfarm.nl & info(@)proprint.shop

HERROEPINGSRECHT

Alles over het herroepingsrecht heeft een eigen pagina, deze is onderaan de website te vinden onder de kop “Herroepingsrecht”

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de pepperfarm en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen pepperfarm en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de pepperfarm zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de pepperfarm gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de pepperfarm niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  de prijs inclusief belastingen ;
  ·de eventuele kosten van aflevering ;
  ·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  ·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht ;
  ·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst ;
  ·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs ;
  ·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief ;
  ·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is ;
  ·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt ;
  ·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten ;
  ·de gedragscodes waaraan de pepperfarm zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen ; en
  ·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de pepperfarm onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de pepperfarm passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de pepperfarm daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De pepperfarm kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de pepperfarm op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De pepperfarm zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de pepperfarm waar de consument met klachten terecht kan ;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht ;
 8. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties ;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de pepperfarm deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst ;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. Indien de pepperfarm zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de pepperfarm producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de pepperfarm geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de pepperfarm dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen ;
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. De pepperfarm staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de pepperfarm, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de pepperfarm jegens de pepperfarm kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. De pepperfarm zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de pepperfarm het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de pepperfarm zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de pepperfarm.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de pepperfarm, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 10 – Betaling

 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen (IDEAL en alle andere electronische betalingen), kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de pepperfarm te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de pepperfarm behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4.     In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
  – Achteraf Betalen. (ALLEEN VOOR PARTICULIEREN)U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De pepperfarm beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de pepperfarm, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de pepperfarm ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de pepperfarm binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij pepperfarm, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 13 – Privacy en AVG

Deze Privacyverklaring geeft een beschrijving van de persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt binnen The Pepperfarm Sluis en is volledig opgesteld aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid

The Pepperfarm Sluis hecht veel waarde aan het zorgvuldig gebruiken en verwerken van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden om deze reden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd, met de Algemene Verordening Gegevensbescherming als uitgangspunt.

In deze Privacyverklaring wordt daarom duidelijk vermeld:

Voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

Hoe wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot het doel waarvoor ze worden verwerkt;

Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is om de gevraagde diensten/producten te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;

Er afspraken met derden zijn gemaakt, zodat ook zij op de juiste wijze om gaan met de persoonsgegevens;

Dat wij passende (beveiligings-)maatregelen hebben getroffen om de persoonsgegevens op een juiste wijze te beschermen;

Uw rechten respecteren en u ook graag op deze rechten willen wijzen.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring contact met ons op wilt nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

The Pepperfarm Sluis
Hans Wiegelplein 5
4524AZ  Sluis
+31 117 850788
info(@)pepperfarm.nl
info(@)proprint.shop

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens en/of debiteurgegevens worden bij The Pepperfarm Sluis geregistreerd zodra producten bij ons worden afgenomen. Afhankelijk van welke gegevens benodigd zijn voor een goede uitvoering van de gevraagde service/diensten worden persoonsgegevens verwerkt:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Bedrijfsnaam
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Eventuele Inloggegevens voor webshop
 • NAW-gegevens

Doeleinden

De bovenstaande gegevens worden verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt):

 • Om de mogelijkheid te bieden om producten bij ons te bestellen;
 • Om een order te verwerken en u te informeren over de afwikkeling hiervan;
 • Om u te informeren over aanbiedingen, acties of algemene informatie met betrekking tot de producten/diensten, door middel van automatische e-mails of post;
 • Om klachten over een product/dienst of het bedrijf te verwerken en het verloop en de afwikkeling hiervan terug te koppelen;
 • Om bestelde producten op het door u aangegeven adres af te leveren.

Verstrekking aan derden

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van bestelde producten of service. Naast ons eigen vervoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van externe partijen, welke zorg dragen voor de aflevering van producten.

Er worden duidelijke afspraken (door middel van een overeenkomst) afgesloten met derden, waar wij de persoonsgegevens meedelen. De persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet meer worden gebruikt.

De gegevens worden niet verstrekt aan partijen als dit niet noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende (beveiligings-) maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot de gegevens. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is.

Rechten

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens en tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens kunnen op uw verzoek worden overgedragen aan externe partijen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van de persoonsgegevens kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Op grond van de Privacywetgeving kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

The Pepperfarm Sluis
Hans Wiegelplein 5
4524AZ  Sluis
+31 117 850788
info(@)pepperfarm.nl
info(@)proprint.shop

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.